PŘEKLADY

Překlady z italštiny/překlady do italštiny /překlady z němčiny/překlady do němčiny

Úřední překlady/soudní překlady/překlady s kulatým razítkem

Pro státní instituce a soudní orgány v ČR a v zahraničí, pojišťovny a zdravotní instituce

Překlady veškeré dokumentace nezbytné v občanskoprávním řízení a v trestním řízení

 • výpisy z rejstříku trestů
 • výpisy z obchodního rejstříku
 • živnostenský list
 • plná moc
 • čestné prohlášení
 • znalecký posudek
 • notářské zápisy
 • daňová přiznání
 • marketingové studie
 • potvrzení o pobírání důchodu
 • osvědčení o registraci DIČ
 • katastrální dokumentace
 • technický průkaz
 • faktury
 • servisní list
 • bezpečnostní list
 • prohlášení o shodě
 • stanovy společnosti
 • společenské smlouvy
 • kupní smlouvy, pracovní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo
 • usnesení, rozsudky, protokoly, rozhodnutí, předvolání, žaloby, trestní spisy
 • potvrzení o státním občanství
 • potvrzení o trvalém bydlišti
 • zápisy o uznání otcovství
 • rodný list, oddací list, úmrtní list, maturitní vysvědčení, diplomy, osvědčení
 • vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • lékařské zprávy, zdravotní průkazy, propouštěcí zprávy

Technické Překlady

 • Normy, manuály, návody k obsluze, certifikace ISO, systémy kvality, bezpečnostní listy, protokoly o zkoušce, atesty, certifikáty, katalogy, směrnice, www stránky